Byggetiltak

Har du planer om å bygge ut, lage tilbygg eller sette opp gjerder bør du sette deg inn i reglene som gjelder i kommunen. Sjekk alltid kommunens hjemmeside først.

Styret får en del henvendelser fra beboere spesielt om gjerder og ønsker derfor å fremheve §10.3 i Kommuneplan 2015-2030:

§ 10.3 Gjerder skal ikke være høyere enn 1,2 meter hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Hvor trafikksikkerhetsmessige grunner tilsier det tillates bare gjennomsiktig gjerde. 

Retningslinjer: 
På bakgrunn av behov for frisikt og tilrettelegging for snøbrøyting skal gjennomsiktig gjerde fortrinnsvis forstås som flettverksgjerde med toppbeslag. Gjerder bør utformes enhetlig, og ta hensyn til bebyggelsens utforming. I områder med særpregete gjerder bør utformingen ivaretas.