Byggetiltak

Har du planer om å bygge ut, lage tilbygg eller sette opp gjerder bør du sette deg inn i reglene som gjelder i kommunen. Sjekk alltid kommunens hjemmeside først.

Det finnes også en del digitale veivisere hos DiBK som kan hjelpe deg å finne ut om du må søke: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/.

Styret får en del henvendelser fra beboere spesielt om gjerder og levegg og ønsker derfor å henvise til det som gjelder i området vårt:

Gjerde

Reguleringsplanen §5

Eventuelt gjerde langs gate og nabogrense skal være 0,80 m høyt, utførelse, konstruksjon og farge skal godkjennes av bygningsrådet.

Levegg

Reguleringsplanen sier ingenting om levegg, derfor gjelder Plan- og bygningsloven.

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Øvrige byggetiltak som er unntatt søknadsplikt

Noen bygg eller tilbygg kan settes opp uten å måtte søke om det. Husk at også her skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Her finner du informasjon om hva som ikke krever søknad: Bærum kommune – Dette krever ikke søknad.

Derfor: sjekk alltid med kommunen først, og minst like viktig: snakk med naboene dine!