Instruks for dugnadssjefer

Dugnadssjefene har følgende oppgaver

  1. Dato for årlig dugnad settes av styret og dugnadssjefene fordeler arbeidsoppgavene. Utover dette innkaller dugnadssjefene huseierne til rengjøring/vedlikehold av dugnadsområdets fellesarealer ved behov.
  2. Dugnadssjefene får utdelt nøkkel av styret og er ansvarlig for å holde orden på tilfluktsrommene samt sørge for at trappene ned til tilfluktsrommene er rene for snø, is, etc.
  3. Utarbeide turnusliste for plenklipping av fellesarealene for sesongen og ansvarlig for at klipperen er tilgjengelig for de som skal klippe.
  4. Informere styret dersom utelys ved garasjene ikke fungerer.
  5. Foreta kontroll av huskene og lekestativer på lekeplasser i området slik at de til enhver tid er i forsvarlig stand.
  6. Påse at alle stiger er på plass og låst og ansvarlig for utlån av disse.
  7. Organisere og gjennomføre tiltak som styret eller generalforsamlingen har fattet vedtak om.
  8. Hvis bilvrak hensettes på områdets parkeringsplass rapporteres dette omgående til styret som sørger for borttauing.

Kostnader og refusjon av utlegg

Innkjøp av forbruksvarer som lyspærer, bensin osv. foretas av dugnadsansvarlige uten at det kreves klarering av styret. For større gjenstander/investeringer skal forslag med kostnadsoverslag leveres styret for godkjenning. ”Grensen” er satt til ca. 500,- kr. For store investeringer er styret forpliktet til å budsjettere og framlegge på generalforsamling. Utgifter i forbindelse med dugnad fås igjen av styret mot kvittering.