Vedtekter for Skytten Huseierforening

Vedtatt på Generalforsamling 25. januar 1972, sist endret på GF2023.

 1. FORENINGENS NAVN OG EIERFORHOLD
  1. Foreningens navn er Skytten Huseierforening.
  2. Huseierne av (gnr./bnr.) 94/77-132 og 94/135-172 har rett og plikt til å være medlemmer av foreningen.
  3. Fellesarealene som eies til en ideell 1/94 part av alle huseiere i foreningen er eiendommene Skytten 1 (gnr./bnr. 94/133), Skytten 31 (94/174), Skytten 69 (94/134), Stian Kristensens vei 100 (94/173) og eiendom 94/175.
 2. FORENINGENS FORMÅL 
  1. Ivaretagelse og koordinering av medlemmenes felles interesser som huseiere.
  2. Å vedlikeholde og forvalte huseierforeningens fellesområde med grøntarealer, parkeringsplasser, beplantning, veier, lekeplasser, tilfluktsrommene, gressklipperboden og garasjerekkene.
 3. MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER
  1. stryket
  2. Alle medlemmer kan velges til verv i foreningen. Et medlem kan nekte gjenvalg den påfølgende periode, men kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. Fraværende medlem kan velges. 
  3. Eier flere et hus har bare en stemmerett. Medlem kan stemme ved fullmektig, men fullmakt kan bare gies til annet medlem eller til person i medlemmets husstand.
  4. Medlemmene skal rette seg etter foreningens vedtekter, vedtak fra Generalforsamlingen og vedtak av Styret.
  5. Medlemmene plikter å holde sitt hus med bod forsvarlig sikret. Brann-(fullverdi), vannledningsskade-(rørskade) og ansvarsforsikring må tegnes.
  6. Valg av farger ved utvendig oppussing forelegges Styret til godkjennelse. Fasadeendringer og andre vesentlige bygningsmessige arbeider følger søknadsplikt iht gjeldende regelverk i Bærum Kommune og skal følge regelverkets søknadsbestemmelser.
 4. STYRET
  1. Styret består av fire medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Begge kjønn skal være representert. Styremedlemmene velges for to år – første gang velges to medlemmer for ett år. Styreleder velges særskilt av generalforsamlingen. Det velges to varamenn for ett år. Disse har møterett i Styret. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
  2. Styret forestår den daglige drift av foreningen i samsvar med dens vedtekter og vedtak av Generalforsamlingen. Styret fører regnskap som følger kalenderåret.
  3. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer møter. Foreningen forpliktes av to styremedlemmer i fellesskap.
  4. Styret kan ikke forplikte foreningen ut over kr. 60.000,- bortsett fra ved ekstraordinære tilfelle.
  5. Styret fungerer som valgkomite.
 5. GENERALFORSAMLINGEN
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
  2. Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai. Dato for generalforsamling varsles senest 8 uker før.
  3. Generalforsamlingen treffer sine vedtak med alminnelig flertall. Vedtektsendring krever 2/3 delers flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
  4. Innkallelse til Generalforsamling skjer skriftlig med to ukers varsel. Innkallelsen skal være ledsaget av forslag til dagsorden, utskrift fra årsregnskapet, årsberetning, forslag til styremedlemmer og varamedlemmer samt en kort orientering om de saker som forøvrig skal behandles. Saker som skal behandles må forelegges for Styret senest 6 uker før generalforsamlingen.
  5. Generalforsamlingen fastsetter årsavgiften som skal være lik for alle medlemmene.
 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING skal holdes dersom Styret finner det nødvendig eller 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsetter krav om det. Reglene om ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer.
 7. stryket
 8. UTLEIE. Dersom et medlem leier ut sin bolig eller garasje skal leietageren skriftlig forplikte seg til å følge foreningens vedtekter, vedtak av Generalforsamlingen og Styret.
 9. OPPLØSNING. Huseierforeningen kan ikke oppløses uten samtykke fra Bærum kommune.