Vedtekter for Skytten Huseierforening

Vedtatt på Generalforsamling 25. januar 1972, sist endret på GF2018.

 1. FORENINGENS NAVN er Skytten Huseierforening.
 2. FORENINGENS FORMÅL er ivaretagelse og koordinering av medlemmenes felles interesser som huseiere og medeiere av fellesareal, med sikte på oppnåelse av et trivelig bomiljø.
 3. MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER
  1. Huseiere i feltene N 1 og N 2 på Rykkinn er medlemmer av foreningen.
  2. Alle medlemmer kan velges til verv i foreningen. Et medlem kan nekte gjenvalg den påfølgende periode, men kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. Fraværende medlem kan velges. (endret fra to perioder, GF2017)
  3. Eier flere et hus har bare en stemmerett. Medlem kan stemme ved fullmektig, men fullmakt kan bare gies til annet medlem eller til person i medlemmets husstand.
  4. Medlemmene skal rette seg etter foreningens vedtekter, vedtak fra Generalforsamlingen og vedtak av Styret.
  5. Medlemmene plikter å holde sitt hus med bod og garasje forsvarlig sikret. Brann-(fullverdi), vannledningsskade-(rørskade) og ansvarsforsikring må tegnes.
  6. Valg av farger ved utvendig oppussing forelegges Styret til godkjennelse. Fasadeendringer og andre vesentlige bygningsmessige arbeider følger søknadsplikt iht gjeldende regelverk i Bærum Kommune og skal følge regelverkets søknadsbestemmelser. (endret GF2018)
 4. STYRET
  1. Styret består av fire medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Begge kjønn skal være representert. Styremedlemmene velges for to år – første gang velges to medlemmer for ett år. Styret konstituerer seg selv og velger formann og kasserer. Det velges to varamenn for ett år. Disse har møterett i Styret. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
  2. Styret forestår den daglige drift av foreningen i samsvar med dens vedtekter og vedtak av Generalforsamlingen. Styret fører regnskap som følger kalenderåret.
  3. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer møter. Foreningen forpliktes av to styremedlemmer i fellesskap.
  4. Styret kan ikke forplikte foreningen ut over kr. 60.000,- bortsett fra ved ekstraordinære tilfelle. (Endret fra 10.000, GF2017)
  5. Styret fungerer som valgkomite.
 5. GENERALFORSAMLINGEN
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
  2. Generalforsamling holdes hvert år i første uken av mars.
  3. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Den treffer sine vedtak med simpelt flertall. Vedtektsendring krever tilslutning fra minst 48 stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. (endret fra 60, GF2017)
  4. Innkallelse til Generalforsamling skjer skriftlig med tre ukers varsel. Innkallelsen skal være ledsaget av forslag til dagsorden, utskrift fra årsregnskapet, årsberetning, forslag til tillitsmenn samt en kort orientering om de saker som forøvrig skal behandles. Saker som skal behandles må forelegges for Styret innen utgangen av januar måned.
  5. Generalforsamlingen fastsetter årsavgiften som skal være lik for alle medlemmene.
 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING skal holdes dersom Styret finner det nødvendig eller 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsetter krav om det. Reglene om ordinær Generalforsamling gjelder så langt de passer.
 7. REVISOR velges av Generalforsamlingen for ett år. Revisor gjennomgår årsregnskapet og fremlegger sine bemerkninger senest på Generalforsamlingen.
 8. UTLEIE. Dersom et medlem leier ut sin bolig eller garasje skal leietageren skriftlig forplikte seg til å følge foreningens vedtekter, vedtak av Generalforsamlingen og Styret.
 9. OPPLØSNING. Huseierforeningen kan ikke oppløses uten samtykke fra Bærum kommune.